Signats dos convenis per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació amb els enginyers de telecomunicació i els enginyers tècnics de telecomunicació

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) ha signat un conveni amb el Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya (COECT) i un altre amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC) per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació. L’acte de signatura ha estat presidit per Jordi Ausàs i Coll, conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC, qui ha rubricat ambdós acords amb els degans de cada col·legi, Miquel Ramírez, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, i Ferran Amago, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya.

Els convenis pretenen regular la col·laboració entre el Consorci AOC i els dos col·legis d’enginyers per tal de promoure serveis telemàtics d’intercanvi d’informació entre els col·legis, els seus col·legiats i les administracions catalanes. De forma que aquests intercanvis d’informació permetin simplificar els procediments administratius, que requereixin documentació tècnica visada, per tal d’aconseguir un estalvi de temps i costos en les tramitacions administratives en benefici dels ciutadans, les empreses, els professionals i les administracions públiques.

Aquests serveis telemàtics permetran a les administracions catalanes -a instàncies dels col·legiats o dels seu clients- accedir i consultar electrònicament els documents visats arxivats en suport digital pels col·legis, amb garanties d’autoria, integritat i autenticitat, per tal de que gaudeixin de plena validesa en els expedients administratius corresponents. Per fer-ho efectiu, tant el Consorci AOC com els col·legis d’enginyers acorden desenvolupar els serveis i els mecanismes necessaris que permetin la interconnexió entre la plataforma del Consorci i les plataformes de cadascun dels col·legis, de forma que les transmissions entre les plataformes es facin mitjançant un canal segur i amb la utilització de les signatures electròniques de cada organisme, que garanteixi en tot moment la seguretat i la confidencialitat en els intercanvis d’informació entre totes les plataformes.

Un dels serveis telemàtics prioritaris en l’àmbit d’aquest conveni és la tramesa per mitjans electrònics dels projectes visats d’infraestructura comuna de telecomunicacions dels edificis a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques. Aquesta tramesa electrònica a la STSI ha estat la principal requeridora d’aquesta informació col·legial, motiu pel qual ha col·laborat en el procés de la elaboració d’aquests convenis.