e.FACT, model de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes

El Consorci AOC ha rebut l’encàrrec d’impulsar la introducció de la factura electrònica en el si de les administracions públiques catalanes. Aquesta iniciativa s’inclou en la seva línia estratègica de proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions que impulsin les institucions catalanes, potenciant la reusabilitat i la reutilització de les solucions d’Administració electrònica.

Durant el 2007 ha finalitzat la col·laboració duta a terme amb l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Lleida i la Intervenció General i Direcció General de Contractació de la Generalitat per tal de realitzar els estudis necessaris i començar així a treballar perquè les administracions catalanes adoptin la factura electrònica.

L’objectiu d’aquest treball ha estat, per una banda, revisar la situació actual i les necessitats de les diferents entitats i organismes entorn de la factura electrònica i, per una altra, definir el model general de factura electrònica per a les diferents administracions públiques a Catalunya: un model que reculli de la millor manera possible les necessitats de tots els interlocutors i que ara cal implantar i difondre perquè es converteixi en un referent.

Què és la factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

 • Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics

 • validesa legal quan du signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi

 • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors

A més,

 • La llei obliga a conservar la factura electrònica juntament amb la signatura electrònica i el certificat digital durant el seu període de prescripció.

Es podria resumir amb una suma senzilla:

Tipologia de les solucions d’e-factura

En el mercat actual s’han posicionat dos models diferents de factura electrònica: el dels prestadors de serveis de factura electrònica (entitats financeres, empreses de telecomunicacions i empreses de serveis de tecnologia) i el de les plataformes propietàries creades per algunes empreses per relacionar-se amb els seus clients i/o proveïdors. Cal destacar que, en molts casos, les del primer grup van néixer com a plataformes propietàries en el si d’empreses prestadores de serveis que han evolucionat cap a aquest nou sector de negoci.

Models de negoci contemplats per a les administracions públiques catalanes: l’e.FACT

El treball dut a terme pel Consorci AOC ha analitzat els tres escenaris possibles a l’hora d’implementar els nusos de comunicació entre emissor i receptor. Aquests escenaris són:

 • Plataforma única: Les administracions treballarien amb una sola plataforma a la que s’haurien de connectar tots els seus proveïdors. Aquesta plataforma única podria ser de construcció pròpia o adjudicada mitjançant concurs públic.

 • Diversitat de plataformes: En aquest cas, el model acceptaria tantes plataformes com vulguessin adherir-se sempre que complissin requeriments de processos i formats. L’intercanvi d’informació l’haurien de realitzar les pròpies plataformes mitjançant l’ús d’interfases entre elles.

 • Diversitat de plataformes amb un intercanviador únic: Igual que en el model anterior però l’intercanvi d’informació el realitzaria un concentrador ( hub) de comunicacions únic, amb el que s’haurien de comunicar totes les plataformes que vulguin coexistir.

  Aquest ha estat el model adoptat els serveis del qual es denominen e.FACT.

Capteniment de l’e.FACT

 • Les administracions públiques es conceben bàsicament com a receptores de factures.

 • L’àmbit del projecte abasta des de l’enviament de l’e-factura fins a la seva arribada a les administracions públiques però no inclou els processos interns de cap de les parts (proveïdors/administracions).

 • És un projecte que cerca la complicitat dels proveïdors i dels prestadors de serveis de facturació electrònica perquè es fonamenta en el reconeixement dels diferents escenaris i opcions que hi ha actualment al mercat i en no fer imposicions tecnològiques o organitzatives als emissors.

 • També és un projecte que, conscient de les diferents situacions i alternatives que hi ha per a la gestió econòmica de les administracions catalanes, concentra els seus esforços en facilitar l’arribada de factures electròniques. Això ho fa absorbint la complexitat derivada d’acceptar els múltiples sistemes de facturació que hi ha al mercat i de respectar les opcions que, conforme aquests sistemes, facin els proveïdors de les administracions catalanes.

Beneficis

Entre els avantatges que suposa l’e.FACT destaquen:

Per a les administracions públiques :

 • Reducció dels temps de tramitació interna en cada administració.

 • Les administracions podran anticipar els seus plans de Tresoreria ja que les obligacions de pagament poden veure’s de forma anticipada i automatitzada a partir del moment en el que s’efectuen els serveis o es lliuren els subministraments.

 • Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.

 • Estalvi d’espai i gestió més efectiva de l’arxiu. Eliminació de l’obligatorietat d’imprimir les factures en paper.

Per als proveïdors:

 • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).

 • Els proveïdors disposaran amb antelació de l’acceptació de les seves factures i podran planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.

 • Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.

Sessions informatives

El dilluns 20 d’octubre de 2008 el Consorci AOC ha programat dues sessions informatives sobre l’e.FACT adreçades a:

 • plataformes emisores d’e-factures: de 9.00 a 11.00 hores a la Sala Annexa de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (C/Girona núm. 20, Barcelona)

 • empreses fabricants de programari contable per a ajuntaments: de 12.30 a 14.00 hores a la seu del Consorci AOC (Passatge de la Concepció, núm.11, Barcelona)

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb Rubén Cortés, cap de projecte de l’e.FACT (rcortes@aoc.cat).

Presentacions

Notes de premsa