La distribució de competències i l’estructura organitzativa de la nostra Administració pública molt sovint provoca que, per atendre una demanda de serveis públics d’un ciutadà, que la percep com un únic servei, hagin d’intervenir diversos organismes de diferents administracions.

El fet és que, quan el ciutadà necessita documents i, en general, informació de les diferents administracions per poder accedir a una determinada prestació o servei d’una d’elles, s’utilitzen i es demanen dades redundants, que comporten per al sol·licitant un autèntic peregrinatge pels òrgans de les administracions que participen en el procés.

Per tal de superar aquesta situació, des del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) estem impulsant un sistema d’ampli abast d’intercanvi telemàtic de les dades i documentació necessàries per a la tramitació d’expedients amb la finalitat d’evitar que els ciutadans, les empreses i les organitzacions aportin, en paper, aquestes informacions que ja estan en poder de les administracions o altres institucions. Tot això succeeix per la manca d’interoperabilitat de les informacions que posseeixen les diferents administracions públiques.

Així, l’ús intensiu de les TIC i la possibilitat d’integració dels fluxos de treball dels diferents òrgans administratius a través de les xarxes telemàtiques ha d’impedir les redundàncies i, com a conseqüència immediata, reduir considerablement els temps de resposta de l’Administració.

Per fer-ho possible, a més de solucions tecnològiques de connectivitat (interoperabilitat tècnica) i de reconeixement i comprensió de les dades intercanviades (interoperabilitat semàntica), cal assegurar una interoperabilitat organitzativa basada en acords sobre aquesta matèria que donin seguretat jurídica als intercanvis de dades i al rol que cada organització desenvolupa en el procés.

Aquest és l’objectiu del Conveni marc d’interoperabilitat aprovat recentment per la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret en representació de la resta d’ajuntaments catalans. Només us hi heu d’adherir per gaudir dels seus avantatges.

Hi guanyem tots!

Joan A. Olivares

Director gerent

Consorci AOC

Consulteu el text íntegre del Conveni marc de col·laboració per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes a la web del Consorci AOC.