Signat el conveni de col·laboració amb el MAP per engegar el servei de canvi de domicili

El conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya Catalunya i president del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, Xavier Sabaté, el ministre d’Administracions Públiques del Govern de l’Estat (MAP), Jordi Sevilla, i el president de Localret i alcalde de Terrassa, Pere Navarro, van signar el 10 d’octubre al Palau de la Generalitat el Conveni per a la posada en marxa del servei de comunicació de canvi de domicili. El ministre va signar el document amb el DNI electrònic i el conseller i el president de Localret amb certificats de l’Agència Catalana de Certificació- CATCert.

Aquest conveni de col·laboració, que encomana al Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) la prestació d’aquest servei a les administracions públiques, es troba en l’àmbit d’impuls, desenvolupament i implantació de serveis electrònics en línia, per fer realitat l’Administració electrònica en benefici dels ciutadans

Servei de canvi de domicili: adreçat als ciutadans

El servei de canvi de domicili es farà de forma telemàtica i, amb un sol tràmit, s’actualitzaran les bases de dades de les administracions destinatàries del canvi i, en el seu cas, s’iniciarà la tramitació que pertoqui i, si s’escau, la renovació d’aquells documents personals que hagin d´actualitzar-se reglamentàriament.

El servei ha estat desenvolupat tecnològicament pel Consorci AOC, que serà l’ens prestatari en l’àmbit de Catalunya. A més, l’adhesió al servei per part dels ajuntaments de Catalunya es farà de manera expressa també a través de convenis amb el Consorci AOC.

Estat actual del servei

Les administracions catalanes porten temps treballant en la preparació d’aquest nou servei. Avui un ciutadà ja pot comunicar el canvi del seu domicili a les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels ajuntaments de Barcelona, Terrassa i Sant Cugat. Les entitats receptores d’aquesta comunicació són actualment l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de l’Administració General de l’Estat i el Servei Català de la Salut (CatSalut) de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa al CatSalut, els efectes de la comunicació són l’actualització del domicili per a futures comunicacions (renovació de la targeta sanitària, campanyes de salut, etc.), la revisió de la sol·licitud a efectes de reconèixer o no el dret a cobertura sanitària reconeguda per CatSalut i, si és procedent, l’assignació del Centre d’Atenció Primària (CAP) a la persona sol·licitant i als menors d’edat que convisquin amb ella en funció del nou domicili del padró municipal d’habitants. L’assignació del CAP i la comunicació de dades personals a CatSalut es realitzaran en un termini màxim de dos dies a partir de la comunicació del domicili.

Un altre exemple de la utilitat d’aquest servei és que l’ AEAT actualitzarà les dades del domicili fiscal per a la persona sol·licitant, enviant-li les futures comunicacions que realitzi (dades fiscals, esborrany de declaració de l’IRPF, etiquetes identificatives, etc.).

Altres ajuntaments catalans es troben actualment en període de proves per afegir-se als ja citats (Sabadell, Mataró, San Feliu del Llobregat, Badalona, ‘). Igualment podran anar-se incorporant totes aquelles entitats receptores que ho desitgin.

Aquesta signatura de conveni permetrà aprofundir en la feina dels grups de treball existents (AGE/CAOC) per tal d’afegir properament a la comunicació de canvi de domicili a la Direcció General de Policia, a la Tresoreria General de l’Estat i a la Direcció General de Trànsit.

INSERTAR TAULES D’INDICADORS

Impacte del servei

Actualment, al voltant d’un 9% de la població catalana canvia el seu domicili cada any. Amb aquesta dada s’assegura una potencial massa crítica usuària del servei.

El servei telemàtic de comunicació del canvi de domicili és un dels serveis bàsics identificats en la relació de serveis públics d’administració electrònica aprovats pels estats membres de la Unió Europea, amb la finalitat de realitzar mesures i comparacions sobre administració electrònica, en el marc de la iniciativa e-Europe.

Es tracta d’un servei d’integració i de transformació dels serveis públics existents, que és el grau màxim definit per la Unió Europea en la classificació de la maduresa dels serveis públics (veure gràfic).

Grau de maduresa del servei de canvi de domicili

Propers passos

L’objectiu final és la connexió a tots els padrons municipals d’habitants, directament al padró de l’ens o mitjançant les diputacions.

En un futur, s’estudiarà obrir aquest servei de comunicació de canvi de domicili a organitzacions del sector privat, com per exemple empreses subministradores d’aigua, electricitat, telecomunicacions, assegurances, etc.

En conclusió

  • És una experiència en que les administracions públiques col·laboren per facilitar la vida al ciutadans, encara que això suposi una complicació per a elles mateixes (càrrega de treball addicional pels ajuntaments). Hi intervenen els tres nivells d’Administració Pública (local, autonòmica i estatal).

  • Els intercanvis es fan telemàticament i amb totes les garanties i seguretat en la transmissió de dades.

  • És una realitat, no és un projecte. Ara es pot fer a les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels ajuntaments de Barcelona, de Terrassa i de Sant Cugat.

  • El servei telemàtic de comunicació del canvi de domicili és un dels vint serveis bàsics identificats en la relació de serveis públics de l’Administració Electrònica aprovada pels Estats membres de la Unió Europea, amb la finalitat de realitzar mesures i comparatives sobre eGovernment, en el marc de la iniciativa eEurope.