El Consorci AOC ja ha signat 31 convenis de col·laboració amb els consells comarcals per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per promoure les TIC entre les administracions locals

El Consorci AOC, en la seva línea de col·laboració amb els consells comarcals per tal de potenciar el suport als ajuntaments en la millora de la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions, i participar en la difusió i efectiva implementació dels projectes del Consorci AOC en el territori, ha signat els darrers quatre mesos quasi trenta convenis de col·laboració amb els consells comarcals per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per promoure les TIC entre les administracions locals.

El Consorci AOC ha constatat que l’activitat dels municipis, especialment d’aquells de menor capacitat econòmica i de gestió, en relació a projectes de la societat de la informació depèn, en bona mesura, de la prestació o no per part del consell comarcal d’un servei d’assistència de proximitat als municipis en aquesta matèria.

És per això que es signen convenis per regular el contingut i l’abast de la col·laboració entre el Consorci AOC i el Consell Comarcal. Tots els consells comarcals han acceptat aquesta col·laboració i només falta el tràmit formal de la signatura amb els ens que encara no ho han fet. En el conveni, el Consorci AOC s’obliga a facilitar al Consell Comarcal informació i formació específica sobre les projectes i els serveis que presta als ens locals, directament o bé a través del seu organisme autònom, Agencia Catalana de Certificació – CATCert.

A dia 31 d’octubre de 2006, s’han signat 31 convenis d’assistència tècnica amb consells comarcals. Aquests tipus de convenis per potenciar i fomentar l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions s’han ofert des del Consorci AOC a tots els consells comarcals i a aquesta política de col·laboració s’hi destinen 800.000 euros.