El Consorci AOC dóna continuïtat a la Convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya per millorar la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant la utilització de les TIC

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, entitat constituïda per la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret, ha fet pública, DOGC núm. 4882, la convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya per millorar la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Les subvencions corresponents a aquesta convocatòria tenen com a doble objecte la participació dels ens locals en els projectes promoguts pel Consorci i la concessió d’ajuts pel desenvolupament de projectes promoguts directament pels ens locals i especificats en les bases reguladores de la convocatòria.

Aquesta convocatòria de subvencions es troba en l’àmbit de la línia de finançament adreçada a les entitats locals que s’estableix en el pacte institucional de 23 de juliol de 2001, per a la promoció i desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes, signat per totes les forces polítiques representades al Parlament i el Govern de la Generalitat de Catalunya i Localret, i que impulsa un ambiciós projecte de canvi i transformació per aconseguir una administració pública transparent, en xarxa i integrada, al servei de la ciutadania i de l’economia productiva.

El pacte establia un finançament de fins a 6.000.000 ‘. En concret, a la convocatòria de subvencions es destina una dotació màxima de 2,7 milions d’euros, dels quals 1,6 es destinen a la subvenció dels projectes propis dels ajuntaments i 1,1 a les adhesions als projectes promoguts des del Consorci AOC. La resta, 3,3 milions d’euros, està previst destinar-los a la signatura de convenis amb les diputacions, consells comarcals i Localret.

El termini de presentació de les sol·licituds per concórrer a aquesta convocatòria serà del 25 de juny al 16 de juliol d’enguany, ambdós inclosos.

Aquesta convocatòria dóna continuïtat a les realitzades en exercicis anteriors des del Consorci AOC i que van obtenir una notable acollida per part del món local català. A tall d’exemple, el nombre de sol·licituds de subvencions realitzades en la convocatòria de l’any passat va ascendir a 396 pel que fa al desenvolupament de projectes promoguts directament per ens locals i 268 sol·licituds pel que fa als projectes del Consorci.

El Consorci té com a missió, directament o mitjançant l’ Agència Catalana de Certificació – CATCert, i en el marc de l’esmentat pacte institucional, col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l’adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant l’impuls i promoció d’iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Més informació: Convocatòria de subvencions 2007