Signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès per posar en marxa l’expedició telemàtica de volants del padró d’habitants

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) van signar dimarts, 11 de juliol a Castellar del Vallès un conveni de col·laboració mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes que canviïn de residència podran comunicar telemàticament el nou domicili a les administracions a través del Servei d’Atenció Ciutadana, així com fer la consulta telemàtica de volants del padró municipal d’habitants a petició d’una administració pública.

Van signar el conveni, l’Il·lma Sra. Montse Gatell i Pérez, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, assistida pel Sr. Juli Boadella, secretari general de la corporació i l’Hble. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz, conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC.

L’objectiu del projecte d’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants és evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats o volants del padró municipal d’habitants en paper en cap organisme públic o privat, i, per aconseguir-ho, es planteja oferir un servei de col·laboració interadministrativa que faciliti l’intercanvi de la informació dels ciutadans relativa al seu domicili de residència necessària per a la realització de diversos tràmits i gestions.

Aquest projecte va dirigit a tots els ajuntaments i administracions supramunicipals de Catalunya que gestionen bases de dades del padró municipal d’habitants directament.

Actualment ja es compta amb gairebé el 65% de la població de Catalunya connectada mitjançant 519 ajuntaments. Fins ara s’han generat més de 13.000 volants i 15.158 consultes per canvi de domicili.

Les subvencions atorgades per l’AOC a l’Ajuntament de Castellar del Vallès milloraran la gestió interna i la prestació de serveis d’atenció a la ciutadania, mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Gràcies a aquestes subvencions s’han impulsat diferents projectes. Entre aquests, es pot destacar el projecte Ajuntanet, que compta amb una subvenció de 42.000 euros, i que suposarà l’elaboració d’un catàleg digitalitzat de serveis i tràmits municipals. També es tiraran endavant altres projectes com són el desenvolupament d’una eina de seguiment d’expedients, el projecte d’Infraestructures de Dades Espacials de Catalunya, que ha de permetre impulsar la utilització i l’aplicació de la informació geospacial, o el projecte Geomobility, que pretén millorar la gestió del territori mitjançant la incorporació de tecnologies mòbils a la gestió local a través del Sistema d’Informació Geogràfica Municipal (SIGM). Dins la convocatòria de l’any 2005, l’Ajuntament ha rebut ajuts de l’AOC per un valor total de 76.500 euros.