Nou servei de sol·licitud d’autorització o comunicació d’operacions financeres a través de l’EACAT

La Direcció General de Política Financera i Assegurances dóna publicitat de la incorporació de la tramitació per mitjans telemàtics a l’eaCat, l’extranet de les administracions catalanes, de diversos procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

eaCat permet baixar i trametre les sol·licituds d’autorització o les comunicacions d’operacions financeres a concertar pels ens locals i pels ens dependents subjectes a tutela financera. També permet les descarregues de les sol·licituds d’informe previ a l’adquisició o alienació de valors mobiliaris per part dels ens locals.