El Consorci AOC, node d’accés de les administracions públiques catalanes al S.A.R.A.

El Sistema d’Aplicacions i Xarxes per a les Administracions (S.A.R.A.) és un conjunt d’infraestructures tecnològiques, gestionades pel Ministeri d’Administracions Públiques (MAP), que permet la comunicació entre les diferents administracions, serveix de base d’intercanvi d’aplicacions d’ús comú i facilita l’accés a serveis sectorials o específics posats a disposició pels diferents organismes.

El Consorci AOC en relació a S.A.R.A actua com a node neutre autoritzat per oferir a les administracions catalanes:

  • Serveis d’infraestructura per a l’accés als serveis finalistes que ofereixen els organismes de l’Administració General de l’Estat

  • Accés als serveis d’intercanvi de dades i certificats telemàtics com ara els de l’Agència Tributària, de la Seguretat Social i la verificació de dades d’identitat i de residència que recentment han estat regulades mitjançant ordres ministerials.

Arriba la fi a les fotocòpies del DNI en les tramitacions administratives

Com a exemple de les ordres ministerials que esmentàvem al paràgraf anterior, en trobem dues de finals de desembre de 2006 per les quals s’establia la configuració, característiques, requisits i procediments d’accés als sistemes de verificació de dades d’identitat i de residència.

Pel que fa al sistema de verificació de dades de residència, l’ordre estableix que no es podrà exigir l’aportació de certificats d’empadronament (a excepció d’alguns supòsits establerts al Reial Decret 523/2006, de 28 d’abril) en els procediments que hagi de trametre i resoldre l’Administració General de l’Estat o els seus organismes vinculats o dependents.

Per altra banda, el sistema que utilitzaran les administracions per comprovar la identitat de cada ciutadà implica que, amb la seva entrada en vigor el dia 1 de gener d’enguany, els ciutadans ja no necessiten adjuntar una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat (DNI) quan vagin a tramitar amb l’Administració General de l’Estat o els seus organismes vinculats o dependents ni els estrangers requeriran dels documents acreditatius de la seva identitat.

Per tant, a partir d’ara serà el propi ens davant el qual es sol·licita el tràmit l’encarregat de comprovar d’ofici la identitat de l’interessat, que haurà de donar el seu consentiment. La consulta sempre es realitzarà seguint el marc legislatiu establert per la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

L’entrada en vigor d’aquest sistema també pot tenir certa repercussió en la protecció del medi ambient ja que el Govern calcula que en els pròxims anys s’eliminaran progressivament els més de quatre milions de fotocòpies que es fan cada any per tràmits amb l’administració.